Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci

Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła kolejna nowelizacja Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Do tej pory rodzice, którzy wychowywali co najmniej trójkę dzieci, dostawali swoje Karty Dużej Rodziny, a ich dzieci traciły te przywileje w zależności od tego, czy się uczą, w wieku 18 lub 25 lat.

Program ten nie obejmował natomiast tych, którzy przed wprowadzeniem Programu Karty Dużej Rodziny wychowywali przynajmniej trójkę dzieci. 

 

„Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci” - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

W efekcie nawet rodzice, którzy mają już dorosłych potomków, a także ich małżonkowie mogą zwrócić się z wnioskiem o wydanie Karty, aby móc korzystać bezterminowo z różnorakich ulg.

Co istotne, ulgi nie przysługują już ich dorosłym dzieciom, bo w tym przypadku nadal obowiązuje kryterium wieku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty. 

Tutaj znajdziesz opis zniżek

 

Karta wydawana jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

 

Przy wypełnianiu wniosku o wydanie KDR bardzo istotne jest podanie aktualnych nazwisk oraz numerów PESEL wszystkich członków rodziny, w tym dorosłych już dzieci.

Bez tych danych nie ma możliwości zweryfikować oraz pozytywnie rozpatrzyć wniosku, jak również złożyć zamówienie na produkcję Kart.

Do wniosku należy dołączyć Załącznik ZKDR-03 stanowiący oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (dla każdego z rodziców).

Ponadto przy wnioskowaniu o elektroniczną Kartę należy wypełnić dodatkowo Załącznik ZKDR-04.

Tutaj znajdziesz druki wniosków

 

Dla mieszkańców Gminy Oświęcim wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - tel. (33) 846 64 20 , 846 64 30 ; pokój nr 4.

 

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS lub pobrać go klikając na link Formularze wniosków i zalączników

 

Więcej informacji dotyczących Karty można znaleźć w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz na stronie www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

 

Tagi