Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

 

Zamrożenie cen pradu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie w dniu 18.10.2022 r.

 

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach. Granice zużycia są następujące:

  • 2000 kWh - dla osób fizycznych,

  • 2600 kWh - dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

  • 3000 kWh - dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. 

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub

  2. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

W oświadczeniu trzeba podać numer Karty Dużej Rodziny oraz załączyć jej kopię.

Wzór oświadczenia- Tauron

Punkt Partnerski Tauron : Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 1 (galeria Niwa), otwarte: pon-pt 9:00-17:00, tel. 733635733

Tauron- wyjaśnienia

Wzór oświadczenia- Energa

Placówki i kontakt Energa : https://www.energa.pl/dom/placowki.html

Energa- wyjaśnienia

Przedmiotowe oświadczenie składa odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723) dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

W sprawie terminu i innych szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),

  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

  • dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

 

Natomiast prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Karta wydawana jest na wniosek bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

Karty tradycyjne (plastikowe) produkowane są przez PWPW S.A- termin dostarczenia Kart do Gminy wynosi 60 dni.

Karty elektroniczne (mKDR) można wcześniej wyświetlać w aplikacji mobilnej mObywatel.

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Oświęcim są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100  - tel. (33) 846 64 30

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS lub pobrać go klikając na link Formularze wniosków i załączników

 

Sprawdź jak można otrzymać Kartę

 

Zobacz wszystkie zniżki jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 

Tagi