30.06.2021r.-Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- poradnictwo psychologiczne

 

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0012/20

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla  klientów GOPS Oświęcim w wymiarze maksymalnie 180 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Wykonawcę narzędzia diagnostyczne  dotyczących uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania uczestnika projektu  lub miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Oświęcim.
 2. W związku  z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego usługa może być realizowana telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków  komunikacji internetowej.
 3. Realizacja usługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
 4. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 5. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od sierpnia 2021r do  20 grudnia 2021 roku

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Profil działalności musi obejmować świadczenie poradnictwa psychologicznego i osoba świadcząca usługę musi posiadać udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.tj. ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,  gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty. Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego weryfikowane będzie na podstawie oświedczenia i oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji: do 20 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 5 pkt, powyżej 20 do 50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 pkt powyżej  50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 20 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.
 1. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT lub koniecznych do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Grojec ul. Beskidzka 100, 32-615 Grojec do dnia 09.08.2021 r. do godz. 9:00.

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS Oświęcim w wymiarze maksymalnie 180 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Wykonawcę narzędzia diagnostyczne dotyczących uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania uczestnika projektu  lub miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Oświęcim.
 2. W związku  z ogłoszonym stanem epidemii, usługa może być realizowana telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków  komunikacji internetowej.
 3. Realizacja usługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody zleceniodawcy.
 4. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 5. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej zamieszczono na stronie internetowej

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:
 1. Rajos Consulting, wpłynęło 05.08.2021, koszt za godzinę 180,00 zł. brutto, doświadczenie powyżej 50 osób.
 2. Języki Świata, wpłynęło 06.08.2021, koszt za godzinę 98,98 zł. brutto, doświadczenie powyżej 50 osób.
 3. Fundacja Psychocenter, wpłynęło 07.08.2021, koszt za godzinę 134,00 zł. brutto, doświadczenie powyżej 50 osób.
 4. GRUPA CSW DELTA sp. z o.o., wpłynęło 09.08.2021, godź 8.50, koszt za godzinę 92,92 zł. brutto, doświadczenie powyżej 50 osób.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

Profil działalności musi obejmować świadczenie poradnictwa psychologicznego i osoba świadcząca usługę musi posiadać udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.tj. ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

 

Ocena spełnienia warunków

 

Informacje zawarte w ofertach potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Do 20 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 5 pkt,

powyżej 20 do 50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 pkt,

powyżej 50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 20 pkt,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Rajos Consulting, 41,30 + 20 = 41,30 pkt..
 2. Języki Świata, 75,10 + 20 = 95,10 pkt.
 3. Fundacja Psychocenter, 55,47 + 20 = 77,47 pkt
 4. CSW DELTA sp. z o.o., 80 = 20 = 100,00 pkt.

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta: GRUPA CSW DELTA sp. z o.o. Oferta spełnia wymogi udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka