Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 6 marca 2020r.

 

 

6 marca 2020r. odbyło się posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Oświęcim.

Na wstępie przywitano obecnych, zapoznano z harmonogramem spotkania.

  W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. za 2019 rok. Omówiono indywidualne przypadki, przedstawiono działania podejmowane w ramach procedur Niebieskich Kart.  

 Obecnych poinformowano o  możliwość zorganizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w szkołach działań profilaktycznych w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapoznano z ofertą warsztatów, prelekcji, wykładów a także spektakli teatralnych, skierowanych zarówno do uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Przedstawiono również możliwość skorzystania z oferty firmy profilaktycznej  w formie plakatów, ulotek, a także gotowych materiałów, scenariuszy do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi.

W trakcie spotkania przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego przekazali sprawozdania z podejmowanych działań edukacyjnych, profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

Uczestnikom spotkania przekazano ulotki i plakaty społecznej kampanii  „ Reaguj na przemoc”.

 W spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 13 osób. Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu usprawiedliwiły nieobecność.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zastępcy Przewodniczącej spotkanie prowadzili pracownicy socjalni ds. przemocy.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 3 czerwca 2020r.

 

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 3 czerwca 2020r. w formie online. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu usprawiedliwiły nieobecność.

Na wstępie przywitano obecnych, zapoznano z harmonogramem spotkania.  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego powołano zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast. odwołano przedstawicieli Stowarzyszenia „ Szansa” oraz Szkoły Podstawowej nr 11. 

W trakcie spotkania  omówiono wytyczne Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytyczne  Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Oświęcim  w sprawie organizacji Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz realizacji procedury „ Niebieskie Karty” w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące realizowanych procedur Niebieskich Kart, omówiono pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w okresie pandemii.

Następnie omówiono działania poszczególnych jednostek organizacyjnych w czasie pandemii. Z uwagi na doniesienia medialne, potwierdzenia trudnych sytuacji rodzin, a w szczególności dzieci, które nie radzą sobie w okresie pandemii, instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wzmożyły czujność i podejmowały szereg działań. Placówki edukacyjne prowadziły działania edukacyjne, poprzez m.in. udostępnianie informacji, ulotek z danymi teleadresowymi systemu wsparcia. Systematycznie pozostawano w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym z rodzicami oraz  dziećmi.  Zapewniane było wsparcie ze strony wychowawców, pedagogów, którzy pozostawali ze sobą w ścisłej współpracy. W sytuacjach interwencyjnych podejmowana była współpraca z Policją, kuratorami.  Kuratorzy pozostawali w telefonicznym kontakcie z dozorowanymi, współpracowali z Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej nie szczędził wsparcia osobom potrzebującym w tym także rodzinom objętym procedurą Niebieskiej Karty. Pomimo pandemii w sytuacjach kryzysowych pracownicy socjalni wchodzili do środowisk, udzielali wielokierunkowej pomocy. Prowadzono monitoringi rodzin pozostających w procedurze NK jak również rodzin, w których procedury zostały zakończone. Na bieżąco edukowano o dostępnych formach wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz dostępnych aplikacjach mobilnych, dzięki którym osoby doświadczające przemocy mogły uzyskać wsparcie. Dodatkowo GOPS współpracował   z policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami jak również placówkami oświatowymi. Opracowano i przekazano instytucjom wchodzącym w skład Zespołu Interdyscyplinarnego procedury postępowania  w sytuacjach przemocy domowej  w okresie pandemii. Placówkom oświatowym przekazano informacje na temat bezpłatnych form wsparcia oraz poradnik – „Osobisty plan awaryjny”  do zapoznania i rozpowszechnienia wśród osób, rodzin doświadczających przemocy .

W ostatniej części spotkania omówiono zmiany Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, które ukazały się 29 maja 2020r.  

Przepisy regulują zalecenia dla Policji, Żandarmerii Wojskowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiany precyzują również przepisy dot. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także kwestie w zakresie odizolowania sprawcy przemocy od ofiary.    Przepisy wejdą  w  życie 30 listopada 2020r.

Spotkanie zakończyła pani Anna Chojnacka. Kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na miesiąc wrzesień br.